Contact Us

Contact Us

* Required information

Contact Info

Address:Ouyang Xiu Square, Enjiang Town, Yongfeng County, Ji'an City, Jiangxi Province, China

Company Name:Jiangxi Zhenpin Network Technology Co., Ltd.

Email:[email protected]